ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ ճառագայթային անվտանգության վարչության ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը`

ա․ Մասնակցում է իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցմանը, և իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների էլեկտրոնային գրանցման համակարգի վարմանը․

բ. Մասնակցում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեությունների լիցենզիայի հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի դիտարկմանը․

գ. Մասնակցում է ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների և իրականացվող աշխատանքների անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթերի վերլուծմանն ու գնահատմանը.

դ. Մասնակցում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օբյեկտներից ստացած ճառագայթային անվտանգության վերաբերյալ հաշվետվությունների դիտարկմանը և վերլուծությանը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա կամ կենսաքիմիա կամ կենսաֆիզիկա կամ էներգետիկա կամ էլեկտրատեխնիկա կամ Էներգետիկական մեքենաշինություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ֆիզիկայի կամ ճարտարագիտության բնագավառում մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն
 • տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Փորձագետը պարտավոր է՝

 • Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները:
 • Պահպանել Կոմիտեում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը:
 • Պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման միջոցները:

Փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև 28.06.2024 թ.: 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.02.2024 թ.:

Փորձագետների ընտրությունը կատարվում է փաստաթղթային եղանակով:

Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4, հեռ. 56-40-14, 

էլ. փոստ՝ f.navasardyan@anra.am 

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի անունով.
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները.
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը
 • մեկ լուսանկար 3×4 սմ չափսի:

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: