ANRA

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

ARMENIAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

Chairman Orders

Chairman Orders

Requirements to format and content of conclusion on safety expertise in atomic energy utilization field (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 10503349 as of 12.11.2003).

Establishment of Armenian NPP emergency planning zones (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12506129 as of 04.05.2006).

Statute and procedure on formation of commission on qualification check of physical persons holding positions and implementing practices important to safety in atomic energy utilization field (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12507398 as of 21.11.2007).

Requirements to content and form of program on decommissioning of nuclear installations (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12511432 as of 27.09.2011).

Requirements on accounting of radioisotopic and ionizing radiation sources at atomic energy utilization installations (Registered by the Ministry of Justice of RA. Registration № 12512188 as of 11.04.2012).

Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքներ կատարող՝ օգտագործող լիցենզավորված անձանց կողմից ճառագայթային անվտանգության վիճակի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգ