ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

Միջազգային պայմանագրեր

ՀՀ միջազգային պայմանագրեր

Միջուկային վթարի մասին օպերատիվ տեղեկացման մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Միջուկային վթարի կամ ռադիացիոն վթարային իրադարձության դեպքում օգնության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Միջուկային վնասի համար քաղաքացիական պատասխանատվության մասին Վիեննայի կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 22.06.1993թ.)

• Մթնոլորտում,  տիեզերական տարածությունում և ջրի տակ միջուկային զենքի փորձարկումների արգելման մասին 1963 թ. օգոստոսի 5-ի պայմանագիր (Վավերացված՝ 21.12.1993թ.)

• Միջուկային անվտանգության մասին կոնվենցիա (Վավերացված՝ 21.09.1997թ.)

•  Միջուկային զենքը չտարածելու մասին ՄԱԿ-ի 1968 թ. հունիսի 12-ի պայմանագիր (Վավերացված՝ 24.09.1991թ.)

• Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համաձայնագիր (Ստորագրված՝ 23.09.1993թ.)

• Միջուկային զենքի չտարածման հետ կապված երաշխիքների կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համաձայնագրին կից լրացուցիչ արձանագրություն (Վավերացված՝ 28.06.2004թ.)

• Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տեխնիկական օգնություն տրամադրելու մասին վերանայված Լրացուցիչ Համաձայնագիր (Վավերացված՝ 04.06.2003թ.)

• 2005 թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված «Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի փոփոխությունը (ԱԺ որոշում թիվ 058-Ն ընդունված 18.03.2013 )

• Աշխատած վառելիքի անվտանգ կառավարման եւ ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարման համատեղ կոնվենցիա  (ԱԺ որոշում թիվ 050-Ն ընդունված 21.03.2013 )

Օրենքներ

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (01.02.1999 ՀՕ-285)

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք (30.05.2001թ. ՀՕ-193 )

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք (03.04.2002թ. ՀՕ-320-Ն)

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը (25.12.2008թ. ՀՕ-222-Ն)

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը (25.12.2008թ. ՀՕ-222-Ն)

«Քաղաքացիական ծառայության» մասին ՀՀ օրենք (27.12.2001թ. ՀՕ-272)

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (02.12.1998թ. ՀՕ-265)

«Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք (17.05.2000թ. ՀՕ-172)

ՀՀ քրեական օրենսգիրք (18.04.2003թ.)

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք (18.02.2004թ. ՀՕ-41-Ն)

«Տուրքի մասին» ՀՀ օրենք (10.02.10.1998 ՀՕ-12 )

«Շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննության մասին » ՀՀ օրենք (12.10.1995 ՀՕ-21 )

Այլ իրավական ակտեր

ՀՀ կառավարության որոշում № 573 ընդունված 16.11.1993թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական հսկողության վարչության մասին.

ՀՀ կառավարության որոշում № 768 ընդունված 22.12.1999թ. ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքների և պաշտոնների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշում № 342 ընդունված 25.04.2001թ. «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին.

ՀՀ կառավարության որոշում № 452 ընդունված 24.05.2001թ. Հայաստանի Հանրապետությունում իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության ու իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների անվտանգության պետական կարգավորման իրավասությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական հսկողության վարչությանը վերապահելու մասին.

Գերատեսչական ակտեր

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին (12.11.2003թ. Պետական գրանցման թիվ 10503349).

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարային պլանավորման գոտիները սահմանելու մասին (04.05.2008թ. Պետական գրանցման թիվ 12506129).

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգման հանձնաժողովի կազմավորման կարգն ու կանոնադրությունը հաստատելու մասին (21.11.2007թ. Պետական գրանցման թիվ 12507398).

Միջուկային տեղակայանքը շահագործումից հանելու ծրագրի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները (27.09.2011թ. Պետական գրանցման թիվ 12511432 ).

Պահանջներ ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում առկա ռադիոիզոտոպային և գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հաշվառման վերաբերյալ (11.04.2012թ. Պետական գրանցման թիվ 12512188).