ANRA

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

Անվտանգության նորմերի ու կանոնների, ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառին վերաբերող oրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակման կազմակերպում, մշակում և սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը

Ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառում գործունեության, անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ կատարող և պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց լիցենզավորումը

Լիցենզավորված անձանց կողմից լիցենզիայի պայմանների ու պահանջների չկատարման դեպքում լիցենզիայի գործողության կասեցումը, դադարեցումը` Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրության պահանջներին համապատասխան

Ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառի աշխատանքների, oբյեկտների և սարքավորումների անվտանգության գնահատումը, փորձաքննության կազմակերպումն ու անցկացումը

Ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառում անվտանգության ամրապնդման նպատակով հետազոտությունների կազմակերպումը և անցկացումը

Լիցենզավորված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության oրենքների ու այլ իրավական ակտերի և տրված լիցենզիաների պայմանների ու պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը

Ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառում լիցենզավորված անձանց համար անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքներ իրականացնող և ծառայություններ մատուցող առևտրային կազմակերպությունների որակի ապահովման ծրագրերի ստուգումը

Հնարավոր վթարային իրավիճակներին լիցենզավորված անձանց պատրաստվածության վերահսկումը

Վթարային իրավիճակների դեպքում ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտներում իրավիճակի գնահատում և դրա հնարավոր փոփոխությունների կանխատեսումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների հարցերով լիազորված պետական կառավարման մարմին անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը

Ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հարաբերությունների հարցերով լիազորված պետական կառավարման մարմնի հետ համատեղ` իր իրավասությունների սահմաններում վերահսկողության իրականացում

Միջուկային զենքի չտարածման երաշխիքների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում

Միջուկային նյութերի, իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների, ռադիոակտիվ թափոնների պետական գրանցման իրականացումը

Միջազգային և oտարերկրյա իրավասու կազմակերպությունների հետ անվտանգության կարգավորման հարցերով համագործակցությունը

Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի համակարգում

Ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտներում կամ իրականացվող գործունեության ժամանակ տեղի ունեցած վթարի մասին միջազգային oպերատիվ ազդարարումը` «Միջուկային վթարի մասին oպերատիվ տեղեկացման մասին» կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան

Շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) և վերահսկողության իրականացումը

Գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումը և

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառւյթներ: